Afišas


Publicēts 2019.g.16.decembrī

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju


Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”.

Noteikumi attiecas uz:

1) nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas);

2) decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas noteiktas teritorijas plānojumā (Vērēmu pagastā tie ir Sondori, Škeņeva, Adamova, Iugulova un Djogi).


Lasīt tālāk


Publicēts 2019.g.1.augustā

Informācija par Ugunsdrošības prasībām

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu..

Plašāka informācija pielikumā...Publicēts 2019.g.15.jūlijā

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK.

Piekabes MMZ-771 pārdošanas cenu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro).

Piekabes PRT-10 pārdošanas cenu EUR 900 (deviņi simti euro).

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta –piecas darba dienas no sludinājuma publicēšanas „Rēzeknes Vēstīs” (līdz 23.07.2019.) Vērēmu pagasta pārvaldē Jāņa Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4647, pie lietvedes.

Pārdodamās mantas apskates vieta un laiks – „Katlu māja”, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26358475.

Kontaktpersona – struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” komunālās saimniecības pārzinis Pēteris Grigorjevs tālr. 26358475.