Vērēmu pagasta pārvalde
Sākumlapa
INFO Iedzīvotājiem
Projekti
Iepirkumi
Izsoles
Bibliotēka
Tautas Nams
Izglītība
Medicīna
Laikraksts
Kontakti
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondoru c.,Vērēmu p.n., Rēzeknes novads, LV-4647
Vadītājs: 64605900
Sekretāre: 64628833
Grāmatvedība: 64628836,64605902
Sociālais darbinieks: 64605903
Bāriņtiesa: 64611192
Zemes ierīkotājs: 64605901
Komunālā saimn.: 64628839
Bibliotēka: 64605905
Tautas nams: 64628834
Vērēmu FVP: 64628831
E-pasts: info@veremi.lv

Projektu īstenošana Vērēmu pagastā


    2017.gada 15.maijā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā” apstiprināšanu. Projektā ir paredzēts Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašūt 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām paredzēts iegādāties 15 sieviešu blūzes. Abi kolektīvi ir ieguvuši tiesības piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2018.gadā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums un 500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Veicot cenu salīdzināšanu tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Muduri”.
    Apstiprināšanai tiek gatavoti vēl divi Vērēmu pagasta pārvaldes sagatavotie projekti.
    Projektā “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” plānots J.Zvīdra ielā 32- 2 ierīkot veselīga dzīvesveida veicināšanas centru, kurā tiks uzstādīt 3 kardiotrenažieri un 2 daudzfunkcionālie trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas teritorijā notiek pirmie teritorijas sagatavošanas darbi, lai jau šovasar sāktu būvēt Inline hokeja laukumu. Projekta mērķis ir izveidot Inline hokeja laukumu (20x40m) ar Stilmat outdoor inline segumu un bortiem ar vārtiem, radot Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu un popularizēt inline hokeju, kas ļautu dažādot Rēzeknes novada skolu sporta stundas, ieviest jaunas sporta/interešu izglītības programmas, veicinātu Vērēmu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 947,25 euro , no kurām 25 152,52 euro ir ES finansējums un 2794,73 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne un skolas direktore Gundega Rancāne


2014.g.30.septembrī

    

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ELFLA finansētie projekti Vērēmu pagastā

   Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērēmu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam darbam, pašu spēkiem tika nomainīti radiatori, uzstādīts granulu apkures katls un 22.oktobrī Tautas nama telpās ieplūda ilgi gaidītais siltums . Īpaši jāpateicas Jura Čačis zināšanām un prasmīgajām rokām. Pašdarbības kolektīvi un pagasta iedzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu varēs svinēt siltās un mājīgās Vērēmu Tautas nama telpās. Projekta attiecināmā izmaksas ir 8573,20 euro, no kurām 7715,87 euro ir ES finansējums un 857,33 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Oktobrī tika uzsākti projektā Nr.14-01-LL23-L413101-000003 „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” plānotie darbi. Projekta mērķis ir izveidot dienas centru Vērēmu pagasta senioriem, sniedzot iespēju bagātināt sociālo dzīvi, iesaistoties pasākumos atbilstoši veselības stāvoklim un fiziskajām spējām. Dienas centrā ikviens Vērēmu pagastā dzīvojošais pensionārs varēs iesaistīties kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas aktivitātēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veiktas un tiek plānotas sekojošas darbības:
   1) izraudzīts pašvaldībai piederošs neizīrēts dzīvoklis J.Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, ar kopējo platību 34,05 kvm, kurā par pagasta līdzekļiem jau ir nomainīti logi, santehnika , izmūrēta krāsns- plīts;
   2) ir izstrādāta objekta vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas dokumentācija;
   3) ir veikts cenu salīdzinājums būvmateriālu un mēbeļu iegādei;
   4) sagatavoti un noslēgti līgumi ar piegādātājiem;
   5)par projektā piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties būvmateriālus griestu, sienu, grīdu, elektroinstalācijas remontam, nomainīt durvis un iegādāties mēbeles- stūra dīvānu-gultu, 4 pufus, virtuves pusdienu galdu ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņu, pie sienas novietojamu plauktu, divus sienas skapīšus un priekšnama iekārtu ;
   6) remontdarbi tiks veikti par pagasta pārvaldes līdzekļiem, piesaistot pašus seniorus un iedzīvotāju brīvprātīgo darbu. Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-„Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” bildes-
-„ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” bildes-


2014.g.30.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 178 707,65 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 31 536,64 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz 4. novembrim objekts ir jānodod ekspluatācijā.
   Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam darbam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā bildes-


2014.g.30.septembrī

    

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ”

   Verēmu pamatskolā augusta mēnesī tika uzsākti renovācija darbi. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi - samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paaugstināt ēkas energoefektivitāti , izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus - tiek īstenotas aktivitātes: ārsienu , cokola, jumta pārseguma siltināšana , durvju nomaiņa un apkures sistēmas rekonstrukcija . Jau drīz audzēkņus, pedagogus un pagasta iedzīvotājus priecēs ne tikai saules krāsas fasāde, bet arī patīkamāks mikroklimats skolas ēkā .
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veic SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus izpilda SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR , KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR.
   Darbus plānots beigt novembrī.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija bildes-


2014.g.17.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā tuvojas noslēgumam jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , vēl turpinās ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.18.augustā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Veiksmīgi turpinās Iugulovas ciemā jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēta puse no plānotajiem kanalizācijas tīkliem, divas trešdaļas ūdensvada un tiek veikti ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija-


2014.g.18.jūnijā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   2013.gada 29.augustā Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka, ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. Jūnijā Iugulovas ciemā ir uzsākti būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.10.martā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2013.gada 29.augustā Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka ,ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. SIA „ITBB ” ir izstrādājusi būvprojektu, ir veikta tā ekspertīze un 6.martā ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai. Darbus projekta īstenošanai plānots uzsākt 2014.gada aprīlī , kuri jāpabeidz līdz šī gada novembrim. Projektu plānots realizēt piesaistot ERAF finansējums 195 622.25 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 34 521.57 EUR.